fbpx

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Breedband Helmond B.V.
Hieronder leest u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op alle diensten en producten van Breedband Helmond.

Artikel 1 Welke definities hanteren wij in deze algemene voorwaarden?
1.1 Aansluitpunt: het eindpunt van het netwerk van Breedband Helmond op de locatie voor een (of meerdere) dienst(en). Hier eindigt de glasvezelaansluiting van Breedband Helmond in het abonnee overnamepunt van Breedband Helmond.
1.2 Abonnee: u bent abonnee als u een overeenkomst heeft gesloten met Breedband Helmond of een overeenkomst aanvraagt.
1.3 Algemene voorwaarden: Deze voorwaarden van Breedband Helmond.
1.4 Dienst: Breedband Helmond levert u een dienst, dit kan een internet-, telefo­nie-, of televisie dienst zijn, op basis van een overeenkomst.
1.5 Locatie: de locatie is het pand dat u bewoont met bijbehorende grond waar het aansluitpunt zich bevindt.
1.6 Mijn Breedband Helmond: Mijn Breedband Helmond is een service waar­mee u facturen kunt inzien via de website Breedband Helmond.nl. Hier kunt u gebruik van maken als u Breedband Helmond machtigt om de betaling via automatische incasso te laten verlopen.
1.7 Netwerk: een elektronisch communicatienetwerk dat bestaat uit het aansluitpunt, de overdrachts- en schakelapparatuur, draadverbindingen en andere uitrustingen. Ze zijn eigendom van Breedband Helmond of haar leveranciers. Het netwerk maakt transmissie mogelijk van signalen naar en van het aansluitpunt voor een (of meerdere) dienst(en).
1.8 Overeenkomst: als abonnee heeft u een overeenkomst met Breedband Helmond met betrekking tot een dienst.
1.9 Product: Breedband Helmond stelt u als abonnee een product ter beschikking, namelijk hardware en software, die u nodig heeft om een dienst van Breedband Helmond te gebruiken en die op locatie moet worden geïnstalleerd. Denk aan de Breedband Helmond mediabox of een modem.
1.10 Randapparatuur: randapparatuur bestaat uit apparatuur, software en overige systemen, inclusief glasvezelaansluiting vanaf het aansluitpunt, die het mogelijk maken om een (of meerdere) dienst(en) en producten te gebruiken. Ze zijn op de locatie met het aansluitpunt verbonden. U bezit of gebruikt randapparatuur op eigen risico en onder eigen verantwoording.
1.11 Transacties: als gebruiker van de mediabox kunt u transacties aangaan met Breedband Helmond of derden om van de diensten van Breedband Helmond of derden gebruik te maken.

Artikel 2 Waarvoor gelden de algemene voorwaarden?
2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Breedband Helmond, op elke overeenkomst die u met ons heeft en op elk gebruik van onze diensten en producten.
2.2 Breedband Helmond kan een overeenkomst, de algemene voorwaarden en de tarievenlijst wijzigen. Een wijziging geldt ook voor een overeenkomst die u bent aangegaan vóór het tijdstip van de wijziging. Een wijziging treedt op zijn vroegst in werking één maand nadat wij de wijziging aan u bekend hebben gemaakt. Wat u kunt doen als u het niet eens bent met een wijziging leest u in artikel 4 van de algemene voorwaarden.

Artikel 3 Hoe gaat u een overeenkomst met Breedband Helmond aan?
3.1 De aanbiedingen van Breedband Helmond zijn vrijblijvend. Breedband Helmond kan haar aanbod schriftelijk, via e-mail of mondeling doen.
3.2 In het aanbod staat onder meer wat de aangeboden diensten en producten inhouden, wat de tarieven en acties zijn, wat er nodig is om een dienst te leveren inclusief de kosten die erbij horen. Dit aanbod wijst op de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden.
3.3 Als u binnen het verzorgingsgebied van Breedband Helmond woont, kunt u een dienst en een product aanvragen.
3.4 Breedband Helmond beoordeelt uw aanvraag en kan hierbij een risicoanalyse (laten) uitvoeren. Wij kunnen een aanvraag afwijzen. Wij doen dit bijvoorbeeld als u een betalingsachterstand heeft met betrekking tot andere diensten of als wij een dienst technisch gezien niet kunnen aanbieden. U komt niet in aanmerking voor een promotie, korting als u in de 6 maanden ervoor al van een vergelijkbare promotie, korting van Breedband Helmond heeft genoten.
3.5 Uw aanvraag wordt een overeenkomst als Breedband Helmond uw aanvraag accepteert.
3.6 Breedband Helmond bevestigt de acceptatie aan u per post of e-mail.

Artikel 4 Wanneer begint en eindigt uw overeenkomst met Breedband Helmond?
4.1 U sluit een overeenkomst met Breedband Helmond voor bepaalde of onbe­paalde tijd.
4.2 Zodra een dienst van Breedband Helmond beschikbaar is, gaat de overeengekomen minimum looptijd in. Als u voor het gebruik van een dienst een product van ons nodig heeft, gaat de looptijd in op het moment dat u de ontvangstbevestiging voor dat product tekent. 
4.3 Heeft u een overeenkomst voor bepaalde tijd gesloten? Dan verlengen wij die na afloop van die periode voor onbepaalde tijd. Dat gebeurt stilzwijgend. Nadat de oorspronkelijke looptijd is verstreken kunt u de overeenkomst maandelijks opzeggen.
4.4 Wilt u een overeenkomst voor bepaalde tijd gedurende de oorspronkelijke looptijd tussentijds opzeggen? Dit kan alleen met instemming van Breedband Helmond. Wij kunnen de abonnementsta­rieven voor de resterende periode bij u in rekening brengen tegen de op dat moment geldende tarieven. Dit geldt ook voor installatie- of aansluitkosten die u nog niet aan Breedband Helmond heeft betaald.
4.5 Bij opzegging van een overeenkomst voor bepaalde of onbe­paalde tijd geldt zowel voor u als voor Breedband Helmond een opzegtermijn van één maand. De termijn gaat in vanaf het moment van opzegging. Als u bijvoorbeeld 14 oktober opzegt, eindigt de overeenkomst per 15 november. Als moment van opzegging geldt de datum waarop Breedband Helmond uw opzegging heeft ontvangen. U zegt uw overeenkomst op per  brief, of e-mail. Hiervan ontvangt u van ons schriftelijk of per e-mail een bevestiging. Ook zal Breedband Helmond aangeven op welk moment de dienst niet meer beschikbaar zal zijn.
4.6 Heeft u met Breedband Helmond een overeenkomst op afstand afgesloten (volgens artikel 7:46a van het Burgerlijk Wetboek) en wilt u hier toch van afzien? Dan beëindigt u de overeenkomst per post of e-mail binnen zeven werkdagen na de bevestiging van de overeenkomst door Breedband Helmond. Indien u de overeenkomst kunt beëindigen, brengt Breedband Helmond u in dat geval hooguit de kosten voor het terugsturen van een product en eventuele gebruikskosten in rekening.
4.7 Zowel u als Breedband Helmond kan een overeenkomst ontbinden. Dit is mogelijk als de ander één of meer verplichtingen uit de over­eenkomst niet nakomt en deze ontbinding rechtvaardigt. Als een verplichting nog wel kan worden nagekomen moet eerst een schriftelijke aanmaning worden gestuurd om deze alsnog na te komen. Wordt binnen de gestelde termijn de verplichting alsnog niet nagekomen, dan kan een overeenkomst worden ontbonden.
4.8 Breedband Helmond kan een overeenkomst zonder ingebrekestelling of tussenkomst van een rechter beëindigen als:
• u in strijd handelt met artikel 11.6 of 11.7;
• uw faillissement of uitstel van betaling van schulden is uitgesproken of de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is aangevraagd of uitgesproken;
• u niet zelf over uw vermogen kunt beslissen, omdat u bij­voorbeeld handelingsonbekwaam bent of onder bewind bent gesteld;
• het netwerk, het telecommunicatieverkeer, de computer­systemen van Breedband Helmond of derden hinder ondervinden door de manier waarop u gebruik maakt van een product of dienst;
• u geen toegang geeft tot uw locatie voor controle, onder­houd, reparatie of vervanging;
• wij om technische redenen een dienst niet meer kunnen leve­ren. Wij stellen u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
4.9 Wanneer u gaat verhuizen buiten het leveringsgebied van Breedband Helmond, kunt u uw overeenkomst beëindigen. U stuurt ons een kopie van inschrijving op uw nieuwe adres. Bij overlijden kan de overeenkomst tussentijds worden beëindigd. In dat geval sturen uw nabestaanden aan ons een kopie van de overlijdensakte. De opzegtermijn van artikel 4.5 van de algemene voorwaarden is van toepassing.
4.10 Is de overeenkomst beëindigd? Dan geeft u het product binnen vier weken na beëindiging van de overeenkomst terug aan Breedband Helmond. Breedband Helmond betaalt u dan de waarborgsom terug met aftrek van de kosten die u eventueel nog aan ons moet betalen. Wij betalen geen rente over de waarborgsom. Als het product is beschadigd of niet tijdig wordt teruggestuurd, bent u Breedband Helmond daarvoor een vergoeding verschuldigd. Breedband Helmond kan dit bedrag inhouden op de waarborgsom.
4.11 Gaat u niet akkoord met een voor u nadelige wijziging van uw overeenkomst, van de algemene voorwaarden of van een tarief? Dan kunt u de overeenkomst kosteloos opzeggen vóór de datum waarop de wijziging intreedt. Dit kan bijvoorbeeld niet als de wijziging op uw verzoek is; een aanpassing op aanwijzing van de overheid of vergelijkbaar orgaan betreft; of het de jaarlijkse tariefaanpassing per 1 januari is op basis van het maandindexcijfer volgens de consumentenprijsindex.

Artikel 5 Wat gebeurt er als u of Breedband Helmond verplichtingen tijdelijk niet nakomt?
5.1 Komt Breedband Helmond een verplichting uit de overeenkomst niet of niet behoorlijk na? Dan hoeft u zolang dit duurt voor dat deel van de verplichting van Breedband Helmond niet te betalen, tenzij de tekortkoming van Breedband Helmond dit niet rechtvaardigt.
5.2 Komt u een verplichting uit de overeenkomst niet na? Dan kan Breedband Helmond, los van de in artikel 4 en artikel 6 van de algemene voorwaarden bedoelde mogelijkheden, onder meer de volgende maatregelen nemen, tenzij uw tekortkoming dit niet rechtvaardigt:
• de dienst tijdelijk buiten gebruik stellen;
• de door u verspreide informatie geheel of gedeeltelijk verwijderen;
• extra kosten bij u in rekening brengen;
• de verbindingssnelheid van het product terugbrengen;
• een datalimiet stellen;
• u (tijdelijk) indelen in een andere tariefgroep dan die geldt volgens uw overeenkomst en u op basis daarvan factureren.

Wij stellen u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
5.3 Tijdens de periode dat Breedband Helmond de dienst buiten gebruik stelt, moet u wel blijven betalen volgens de overeenkomst.
5.4 Nadat u uw verplichting alsnog bent nagekomen, zal Breedband Helmond de levering van de overeengekomen dienst zo spoedig mogelijk hervatten.

Artikel 6 Welke afspraken gelden rondom tarieven en betaling?
Welke tarieven gelden?
6.1 U betaalt voor een dienst, product of beide. De actuele tarieven leest u op Breedbandhelmond.nl. Als aanbiedingen of acties deel uit­maken van uw overeenkomst, gelden na afloop hiervan de dan geldende tarieven. Aanbiedingen en acties die gelden nadat een overeenkomst is ingegaan, zijn niet op die overeenkomst van toepassing.
6.2 De tarieven kunnen bestaan uit verschillende onderdelen zoals een eenmalig tarief, een installatietarief, een waarborg­som, een vast periodiek tarief of een variabel periodiek tarief.
6.3 De Breedband Helmond tarieven zijn in euro’s, inclusief BTW en overige belas­tingen, heffingen en rechten.
6.4 U betaalt de tarieven vanaf het moment dat de looptijd ingaat overeenkomstig artikel 4.2 van de algemene voorwaarden.

Wanneer factureert Breedband Helmond?
6.5 Breedband Helmond kan per maand, kwartaal of andere termijnen factureren, afhankelijk van de dienst en het product.
6.6 Breedband Helmond factureert een eenmalig tarief en een waarborgsom. Periodieke tarieven factureren wij vooraf. Variabele tarieven factureren wij na afloop van de betreffende periode.
Hoe kunt u betalen?
6.7 U dient uw factuur te betalen door middel van automatische incasso.
6.8 Als u gebruik wilt maken van Mijn Breedband Helmond, stuurt u Breedband Helmond hier een machtiging voor. De online facturen zijn alleen toegankelijk met uw persoonlijke toegangscode en zijn na plaatsing 6 maanden beschikbaar.
6.9 Breedband Helmond voert de automatische incasso uit omstreeks 2 weken na factuurdatum. U zorgt voor een toereikend bank- of girosaldo zodat wij het gefactureerde bedrag kunnen incasseren.
6.10 Als u anders dan door middel van automatische incasso betaalt, kan Breedband Helmond u aanvullende kosten in rekening brengen en geldt een betalingstermijn van veertien dagen na factuurdatum.
Vaststellen factuur
6.11 Wij bepalen de hoogte van het door u te betalen bedrag op grond van de gegevensadministratie van Breedband Helmond.
6.12 Als u bezwaar heeft tegen een factuur, moet u dit binnen vier weken na de factuurdatum schriftelijk aan Breedband Helmond doorgeven. U moet dan ook duidelijk uitleggen waarom u bezwaar maakt. Uw bezwaar ontslaat u niet van uw betalingsverplichting.
6.13 Wanneer Breedband Helmond genoodzaakt is een onbetaald gebleven factuur of gedeelte daarvan aan een derde ter incasso te geven, komen de buitengerechtelijke incassokosten ad 15% van het invorderingsbedrag exclusief B.T.W., met een minimum van € 40,00 exclusief B.T.W. alsmede de volledige kosten, waaronder de proceskosten en de kosten van onze juridische raadslieden, voor rekening van wederpartij. Een en ander onverminderd ons recht op nakoming of ontbinding, beiden al dan niet met schadevergoeding.
6.14 Als u de hoogte van een factuur betwist die betrekking heeft op 090x- nummers (betaalnummers voor informatiediensten) en u hierover een klacht heeft ingediend bij Breedband Helmond (zie artikel 10) of de aanbieder van het 090x- nummer heeft u het recht het betwiste gedeelte van de factuur op te schorten tot op deze klacht is beslist. U informeert Breedband Helmond direct nadat u de hiervoor bedoelde klacht bij de aanbieder van het 090x- nummer heeft ingediend.
Overig
6.15 Als u tijdens de looptijd van uw overeenkomst overstapt naar een andere dienst of u een dienst wijzigt of laat wijzigen, kan Breedband Helmond hiervoor kosten in rekening brengen.
6.16 Breedband Helmond kan tussentijds een factuur verzenden voor het bedrag dat u op dat moment heeft open staan. Dit doen wij als tijdens een lopende betalingstermijn het bedrag hoger is dan een door ons periodiek vastgesteld maximum. Wij sturen tus­sentijds ook een factuur als u tijdens een lopende betalingstermijn een dienst aanzienlijk meer gebruikt.
6.17 Als u verhuist binnen ons verzorgingsgebied en gebruik wilt blijven maken van een dienst, kan Breedband Helmond (her)aansluitingskosten in rekening brengen.
6.18 Breedband Helmond kan vragen om een borgstelling, bankgarantie, storting van een waarborgsom of vooruitbetaling. Breedband Helmond zal aangeven waarom zij die zekerheidstelling verlangt. Ook kunnen wij een limitering stellen aan het gebruik van een dienst tot wij zeker zijn dat u betaalt volgens de overeenkomst. Wij zijn u over uw zekerheidstelling geen rente of kosten verschuldigd.

Artikel 7 Wanneer is er sprake van aansprakelijkheid en over­macht?
7.1. Breedband Helmond is in het kader van de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst of transactie enkel aansprakelijk op basis van het hierna bepaalde. Deze beperking geldt niet bij opzet of grove schuld van Breedband Helmond.
7.2 U meldt schade na ontdekking daarvan zo snel mogelijk schriftelijk aan Breedband Helmond. Meldt u schade niet tijdig, dan komt u niet in aanmerking voor vergoeding.
7.3 U maakt op zo’n manier gebruik van een dienst, product of transactie van Breedband Helmond dat derden daarvoor Breedband Helmond niet aan­sprakelijk kunnen stellen. Hetzelfde geldt voor gedragingen van derden die aan u kunnen worden toegerekend. U bent aansprakelijk voor schade die door een aan u toerekenbare tekortkoming is ontstaan. U vrijwaart Breedband Helmond tegen aanspraken van derden met betrekking tot schade als gevolg van het gebruik van een dienst, een product of een transactie.
7.4 Kan Breedband Helmond de overeenkomst niet helemaal nakomen? Dan kunt u ons dat niet toerekenen als er sprake is van overmacht. Er is sprake van overmacht als een tekortkoming niet is te wijten aan de schuld van Breedband Helmond en ook niet volgens de wet, een rechtshandeling (zoals een overeenkomst) of algemeen geldende opvattingen voor rekening van ons komt. Onder overmacht verstaan wij bijvoorbeeld stroomstoringen en uitval van het netwerk. Op het moment dat er sprake is van overmacht, kunt u niet van ons eisen om de overeenkomst na te komen. Ook zijn wij in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd. Dit geldt voor de duur van de overmacht. Wij geven u een met de duur van de overmacht overeenkomende evenredige teruggave van uw abonnementstarief, tenzij dit redelijkerwijs niet van ons kan worden gevraagd.

Artikel 8 Hoe gaan wij om met uw persoonlijke gegevens?
8.1 Breedband Helmond verwerkt uw persoonlijke gegevens, zoals persoons-, verkeers- en gebruiksgegevens. Breedband Helmond doet dit voor de vol­gende doelen:
• opstellen en uitvoeren van uw overeenkomst en voor de facturatie en betalingsadministratie;
• waarborgen van onze kwaliteit en het ontwikkelen van onze diensten;
• leveren van diensten;
• beheren van het netwerk en het verzamelen van manage­ment- en beleidsinformatie.
• marktonderzoek, verkoopactiviteiten en direct marketing voor diensten van Breedband Helmond en daarbij aangesloten ondernemingen en van zorgvuldig geselecteerde derden. Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit doorgeven aan Breedband Helmond;
8.2 Breedband Helmond bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de hierboven genoemde doelen en ook niet langer dan wettelijk toegestaan of verplicht is. Breedband Helmond neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoons-, verkeers- en gebruiksgegevens te beschermen.
8.3 Wilt u weten welke persoonsgegevens Breedband Helmond van u gebruikt? Vraag ons ernaar, u kunt dan eventueel feitelijke onjuistheden of onvolledigheden doorgeven. Wij zullen deze dan corrigeren en/of aanvullen. Op BreedbandHelmond.nl kunt u contactgegevens vinden.
8.4 Breedband Helmond kan persoonsgegevens of verkeersgegevens doorgeven aan opsporingsautoriteiten of anderen. Ook kan Breedband Helmond meewer­ken aan het aftappen van het netwerk.

Artikel 9 Is het mogelijk de overeenkomst over te dragen aan iemand anders?
9.1 U mag de overeenkomst en de rechten en verplichtingen die daaruit volgen niet zomaar overdragen aan iemand anders, bijvoorbeeld als u verhuist. Daar moet u vooraf schriftelijke toestemming voor vragen aan Breedband Helmond. Wij mogen daaraan voorwaarden verbinden.
9.2 Breedband Helmond kan haar rechten en verplichtingen die volgen uit uw overeenkomst overdragen aan een derde, zoals bij de over­gang of reorganisatie van (een deel van) onze onderneming, zonder nadere toestemming van u.

Artikel 10 Wat gebeurt er bij een geschil?
10.1 Op alle door ons gedane aanbiedingen, alle met ons gesloten overeenkomsten en andere met ons aangegane verbintenissen, alsmede de uitvoering daarvan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen waaronder begrepen die welke slechts door een van partijen als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding of verbintenis waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of betreffende de voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, voor zover de wettelijke bepalingen zulks toelaten, worden beslist door de absoluut bevoegde Rechter van de Rechtbank ‘s-Hertogenbosch.

Artikel 11 Welke afspraken gelden voor de dienst die u afneemt?
11.1 Breedband Helmond levert een dienst op een locatie via het netwerk waar­voor een Breedband Helmond abonnement is gesloten dat geschikt is voor de levering van de diensten.
11.2 Breedband Helmond spant zich in om een dienst zonder storing te leveren.
11.3 U volgt redelijke instructies van ons op over het gebruik van de dienst.
11.4 U mag een dienst alleen niet-commercieel gebruiken, tenzij u hierover andere afspraken heeft gemaakt met Breedband Helmond.

11.5 U bent er zelf verantwoordelijk voor hoe en hoe vaak u van een dienst gebruik maakt, of voor de manier waarop anderen hiervan met of zonder uw toestemming gebruikmaken. Dat geldt ook voor de aan u beschikbaar gestelde toegangs(pin)code(s). U bent zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van toegangscode(s). Bewaar deze code zorgvuldig en hou hem geheim. Breedband Helmond is niet aansprakelijk voor het gebruik en de beveiliging van uw toegangscode. Als u denkt dat derden, anders dan met uw toestemming, uw toegangscode kennen, meldt dit dan direct aan ons.
11.6 Bepaalde handelingen of gebruik van een dienst zijn strafbaar of onrechtmatig. U zorgt ervoor dat u bij het gebruik van een dienst, voor zover relevant, het volgende doet:
• u voorkomt dat andere gebruikers last hebben van u als zij een dienst willen gebruiken of toegang willen hebben tot het netwerk;
• u maakt geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van Breedband Helmond of derden;
• u misbruikt geen toegangscode(s) en u probeert ook niet de beveiliging van een dienst te doorbreken;
• u geeft zich niet (misleidend) uit voor een ander. Verstuur bijvoorbeeld niet zonder toestemming een bericht namens iemand anders via zijn of haar e-mailadres;
• u verspreidt geen (computer)virussen of andere bestanden die de (goede werking van de) software van Breedband Helmond of die van derden kunnen beschadigen;
• u verzendt niet ongevraagd grote hoeveelheden berichten met dezelfde of vergelijkbare inhoud (spam);
• u dringt niet tegen de wil van de eigenaar of beheerder opzettelijk en zonder toestemming binnen in een computer­systeem of een deel daarvan (hacken).
• u brengt een medewerker van Breedband Helmond niet in een bedreigende situatie;
11.7 Indien u onrechtmatige of strafbare informatie op internet plaatst, kan Breedband Helmond hierover contact met u opnemen en deze informatie verwijderen of blokkeren.
11.8 U mag het signaal dat u van Breedband Helmond ontvangt niet openbaar maken, verveelvoudigen, doorleveren, delen of doorlijnen met andere huishoudens.
11.9 Wij leveren een dienst tot aan het aansluitpunt. Breedband Helmond is verantwoordelijk voor het goed functioneren van het netwerk tot aan het aansluitpunt. U bent verantwoordelijk voor de interne glasvezelaansluiting vanaf het aansluitpunt tot het product en/of de randapparatuur en voor de randapparatuur.
11.11 Breedband Helmond kan een dienst op elk moment uitbreiden of wijzigen. 

Artikel 12 Welke afspraken gelden voor het product dat u afneemt?
12.1 U volgt redelijke instructies van ons over het gebruik van het product op.
12.2 U kunt een product zelf installeren met behulp van de bijgevoegde instructies. Lukt dit niet, dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice. Contactinformatie leest u op BreedbandHelmond.nl. In het geval dat u het product zelf installeert, dan betaalt u volledig de tarieven voor de dienst, ook als de dienst niet of niet goed functioneert door een gebrekkige installatie. U zorgt er verder voor dat derden Breedband Helmond niet aansprakelijk kun­nen stellen in verband met de door u uitgevoerde installatie.
12.3 U mag een product alleen niet-commercieel gebruiken, tenzij u hierover andere afspraken heeft gemaakt met Breedband Helmond. Verder bent u verantwoordelijk voor het gebruik van een product.
12.4 Een product krijgt u in bruikleen en blijft eigendom van Breedband Helmond, tenzij wij hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt. De bruikleen eindigt bij het einde van de over­eenkomst. Indien u een product van Breedband Helmond koopt, zijn daarop ook de voorwaarden van de producent van het product van toepassing.
12.5 U behandelt het product zorgvuldig. U mag er geen misbruik van maken. U bent verantwoordelijk voor verlies, diefstal, verduistering, vermissing, verdwijning en beschadiging van een product.
12.6 U zorgt ervoor dat het product op de locatie blijft. U mag het product niet vervreemden, er schulden mee afdoen (bezitloos pandrecht) of er op een andere manier een schuldlast op leggen. U moet Breedband Helmond onmiddellijk inlichten over eventuele aanspraken of maatregelen van derden die van toepassing zijn op het product.
12.7 Is een product beschadigd en is dat aan u toe te rekenen? Dan bent u naar evenredigheid een boete verschuldigd van maximaal de vervangingswaarde van het product. Daarnaast kan Breedband Helmond een aanvullende schadevergoeding vorderen.
12.8 U mag het product en de bijbehorende programmatuur niet namaken, reverse engineren of op andere wijzen veranderen.
12.9 U mag een product niet op zo’n manier gebruiken dat daardoor schade aan of storing(en) op het netwerk kan ont­staan. Verder mag u de configuratie van het product niet zo wijzigen of beïnvloeden dat daarmee de door Breedband Helmond ingestelde parameters wijzigen of onbevoegd gebruik van onze diensten mogelijk wordt.
12.10 Tijdens de overeenkomst heeft alleen u recht op gebruik van het product. Dit gebruiksrecht is niet-exclusief en niet-overdraagbaar. Dat geldt ook voor de gebruikersdocumentatie en eventuele programmatuur die bij het product horen. Wij en onze toeleveranciers hebben de (intellectuele) eigendoms­rechten op het product en op de daarbij behorende gebruiker documentatie en programmatuur. Wij hebben, indien daarvoor een reden bestaat, het recht om producten die ons eigendom zijn terug te nemen. Heeft u eventueel kopieën gemaakt van een product (bijvoorbeeld programmatuur), dan moet u die vernietigen.
12.11 U zorgt ervoor dat een product op een geschikte (droge en trillingvrije) locatie komt te staan. U laat type- en serienummers, logo’s en eventueel andere markeringsmiddelen op het product intact. U zorgt er verder voor dat het product al­tijd is aangesloten op een schone en (alleen voor het product te gebruiken) werkende stroomvoorziening van 220-240V.

Artikel 13 Wat gebeurt er als u verhuist, uw gegevens wijzigen of u kiest voor een andere dienst?
13.1 Zijn uw gegevens gewijzigd? Dan geeft u dat per post of e-mail aan Breedband Helmond door.
13.2 Wilt u een dienst waarvan u gebruikmaakt verhuizen naar een andere locatie? Wilt u een dienst wijzigen? Of wilt u overstap­pen naar een andere dienst? Dat is alleen mogelijk binnen het verzorgingsgebied van Breedband Helmond en voor zover technisch en economisch haalbaar.
13.3 Gaat u verhuizen? Stel ons hiervan tenminste vier weken van tevoren schriftelijk of via e-mail op de hoogte. De contactgegevens leest u op BreedbandHelmond.nl.
13.4 Duurt de periode tussen afsluiting van de oude locatie en acti­vering op de nieuwe locatie door toedoen van Breedband Helmond langer dan vier weken? Dan hoeft u over de periode tot aan de activering op de nieuwe locatie geen abonnementskosten te betalen.
13.5 Als op de locatie waar u naar toe verhuist andere tarieven gelden voor een dienst dan op de oude locatie, dan zal u vanaf de dag van activering de tarieven die gelden voor de dienst op de nieuwe locatie betalen.
13.6 Gaat u verhuizen en stemt Breedband Helmond in met uw verzoek om dien­sten mee te verhuizen naar uw nieuwe locatie? Dan stellen wij in overleg met u vast wanneer die verhuizing en de afsluiting op de oude locatie plaats vindt. Als het nieuwe aansluitpunt op het vastgestelde tijdstip niet zal werken, stellen wij in overleg met u een nieuw tijdstip vast voor de verhuizing. U kunt u dan niet beroepen op een schadevergoeding. De over­eenkomst (of overeenkomsten) loopt (of lopen) voor, tijdens en na de verhuizing door.
13.7 U kunt alleen met instemming van Breedband Helmond tussentijds over­stappen op een andere, uitgebreide (upgrade) of minder uitgebreide (downgrade) dienst. Voor de nieuwe dienst gaat vanaf de activering een nieuwe minimum looptijd in tegen de tarieven die op dat moment gelden. Een upgrade is alleen mogelijk als u heeft voldaan aan al uw lopende betalingsver­plichtingen. Wij kunnen bij overgang naar een downgrade voor de resterende periode de abonnementsvergoedingen in rekening brengen tegen de tarieven die dan gelden.
13.8 Is er een vervangend product nodig omdat u verhuist of over­stapt naar een andere dienst? Dan krijgt u die van Breedband Helmond op het moment dat u uw huidige product inlevert. Gelden voor het nieuwe product andere tarieven, dan hebben wij het recht om die in rekening te brengen.
13.9 Valt uw verhuizing samen met een overstap naar een andere dienst? Dan gelden allereerst de bepalingen rondom de overstap naar een andere dienst.

Artikel 14 Hoe activeert en installeert u een dienst?
14.1 Breedband Helmond activeert een dienst in overleg met u. Wij streven ernaar dit binnen een termijn van twee weken na het verzenden van een acceptatie van uw aanvraag te doen. Als wij deze termijn niet halen, stellen wij in overleg met u een nieuwe, redelijke termijn voor activering vast.
14.2 Alleen Breedband Helmond mag het aansluitpunt aanleggen, in dienst stellen, onderhouden, repareren, wijzigen, aanpassen en onderdelen ervan vervangen of verwijderen. U mag dit ook als u hiervoor toestemming heeft van Breedband Helmond.
14.3 Als het nodig is, staat u Breedband Helmond toe om op de locatie te werken aan de aanleg, instandhouding, wijziging, reparatie, vervan­ging of verwijdering van het aansluitpunt en het product. Wordt het abonnement beëindigd, dan hebben wij het recht de aansluiting op de locatie te verwijderen. Maar wij zijn niet verplicht dit werk te doen. Deze voorwaarden gelden ook voor beëindiging van overeenkomsten tussen ons en derden waarbij gebruik wordt gemaakt van voorzieningen in, op of aan het aansluitpunt bij u.

Artikel 15 Welke bepalingen gelden voor onderhoud, klantenservice en storingen?
15.1 Loopt u tegen problemen aan bij het gebruik van een van onze diensten of producten? Of heeft u een vraag over het gebruik van een dienst of een product? Neem dan contact op met onze klantenservice. De contactgegevens van de klanten­service zijn te vinden op BreedbandHelmond.nl. U kunt uw vraag telefonisch of via onze website stellen. Breedband Helmond doet haar uiterste best u van dienst te zijn.
15.2 Als onze klantenservice een storing niet op afstand kan oplossen, kan Breedband Helmond in overleg met u langskomen. Hou er wel rekening mee dat de kosten van zowel het huisbezoek als van het herstel van de storing voor uw rekening zijn, als de storing door uw toedoen is ontstaan of als u niet thuis bent op het afgesproken tijdstip.
15.3 Wij proberen een storing binnen vijf werkdagen op te lossen.
15.4 U geeft Breedband Helmond alle informatie die nodig is voor de goede werking van producten en het netwerk. Storingen geeft u zo spoedig mogelijk telefonisch aan ons door. U verleent Breedband Helmond toegang tot de locatie voor eventuele werkzaamheden aan het netwerk. Als het nodig is, staat u toe dat Breedband Helmond op of aan de locatie glasvezel legt of apparatuur en kasten plaatst voor andere aansluitingen. Bent u niet de eigenaar van de locatie? Dan voorkomt u dat wij vorderingen van de eigenaar krijgen vanwege de aanleg, instandhouding, vervanging of verwijde­ring van het aansluitpunt.
15.5 Voor het plaatsen van glasvezel en versterkers tussen het aansluitpunt en de randapparatuur bent u verantwoordelijk. U voorkomt dat er door gebruik van randapparatuur of interne glasvezelaansluiting signaalverlies optreedt waardoor een dienst of product stoort.
15.6 Voor beheer, onderhoud en aanpassingen aan het netwerk of een product, kan Breedband Helmond het netwerk tijdelijk buiten gebruik stel­len. Wij proberen deze onderbreking zo kort mogelijk te laten zijn en de werkzaamheden buiten de piekuren te plannen en ruim van tevoren bekend te maken. 

Artikel 16 Radio en Televisiediensten
Bepalingen betreft de mediabox
Als u zelf een mediabox aanschaft, geldt de garantie zoals door de verkoper, de producent of beiden is opgegeven. Breedband Helmond is niet verantwoordelijk voor en verricht geen onderhoud aan de door u aangeschafte mediabox.
U accepteert het op afstand in stand houden, wijzigen, uitbreiden, vervangen of verwijderen van delen van de program­matuur in de mediabox door Breedband Helmond. 

Artikel 17 Telecommunicatiediensten
Voor zover de Dienst een Telecommunicatiedienst is, zijn de bepalingen in dit artikel in aanvulling op de algemene voorwaarden.
17.1 (Op)leveren van de Aansluiting
1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Breedband Helmond zich redelijkerwijs inspannen zo spoedig mogelijk de Aansluiting (op) te leveren / operationeel beschikbaar te hebben. Indien Breedband Helmond  overeengekomen termijnen overschrijdt, is zij niet in verzuim.
2. Breedband Helmond is gerechtigd de Aansluiting tot stand te brengen op een wijze die zij noodzakelijk acht. Indien mogelijk, zal Breedband Helmond daarbij rekening houden met de redelijke verzoeken van de Aanvrager.
3. De door Breedband Helmond opgegeven levertijden zijn nimmer fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Voor zover de (op)levertijd en/of (op)leveringstermijn en/of uitvoeringstermijn niet gehaald worden, wordt deze verlengd met de tijd dat uitvoering van de Overeenkomst door niet aan Breedband Helmond te wijten omstandigheden wordt vertraagd of bemoeilijkt, waaronder begrepen vertragingen en levering door één of meer leveranciers van Breedband Helmond.
4. De Aanvrager zal aanwijzingen van Breedband Helmond betreffende de (op)levering van de Aansluiting op volgen.
5. De Aanvrager garandeert dat al hetgeen benodigd is voor het tot stand brengen van de Aansluiting op de locatie van de Aanvrager aanwezig en beschikbaar is. Breedband Helmond is niet verantwoordelijk voor vertragingen in het tot stand brengen van de Aansluiting indien dit het gevolg is van het niet voldoen aan zijn verplichting uit dit artikellid.
6. De Aanvrager zal aansprakelijk zijn voor alle kosten die Breedband Helmond en /of haar onderaannemers maken als gevolg van enige vertraging in de totstandbrenging van de Aansluiting, voor zover deze vertraging het gevolg is van het niet nakomen door de Aanvrager van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst.
17.2 Randapparatuur Het is de Aanvrager niet toegestaan om Randapparatuur, die niet voldoet aan de daarvoor geldende wettelijke voorschriften, aan te sluiten op het netwerkaansluitpunt van het glasvezelnetwerk.
17.3 Wijziging, verplaatsing of verhuizing van een Aansluiting Ingeval de Aanvrager een wijziging, verplaatsing of verhuizing van zijn Aansluiting wenst, dient hij een daarop gerichte aanvraag bij Breedband Helmond in te dienen. Voor de aanvraagprocedure is het gestelde in artikel 13 van toepassing. Breedband Helmond is gerechtigd bij wijziging, verplaatsing en /of  verhuizing van een Aansluiting kosten tegen de alsdan geldende tarieven in rekening brengen. Breedband Helmond zal zich inspannen de Dienst zo spoedig mogelijk op het nieuwe adres in gebruik te (doen) stellen.
17.4  Facturering Breedband Helmond brengt de verschuldigde bedragen in rekening door middel van een gespecificeerde factuur. Voor een specificatie die boven de door Breedband Helmond gehanteerde standaardspecificaties uitgaat, is Breedband Helmond gerechtigd een vergoeding bij de Aanvrager in rekening te brengen volgens daartoe door Breedband Helmond gehanteerde tarieven. Evenwel is Breedband Helmond gerechtigd om een specificatie die afwijkt van de standaardspecificatie niet uit te voeren.
17.5 Nummerinformatie en aftappen Ten behoeve van het afwikkelen van telecommunicatieverkeer over verschillende Telecommunicatienetwerken in Nederland en het buitenland wordt nummerinformatie uitgewisseld. Breedband Helmond kan niet instaan voor de naleving van de hierop betrekking hebbende wet- en regelgeving door andere aanbieders dan Breedband Helmond.
1.Breedband Helmond is gehouden om medewerking te verlenen aan krachtens enige wettelijke bepaling bevoegd gegeven last tot aftappen.

Artikel 18 Pakketten
Dit deel is van toepassing op pakketten. Dit deel is een aan­vulling op de algemene bepalingen en, afhankelijk van de samen­stelling van een pakket, op de voor die diensten en producten gelden specifieke voorwaarden als bedoeld in hoofdstuk 16 en 17
18.1 Welke definities hanteren we?
Pakket: Een bundeling van twee of meer losse radio en televisie diensten, internetdiensten en/of telefoniediensten.
18.2 Wat geldt voor een totaalpakket?
2 Breedband Helmond stelt vast uit welke losse radio en televisie dienst, inter­netdienst en/of telefoniedienst een totaalpakket bestaat. U kunt hierbinnen zelf uw ideale pakket samenstellen.
De actuele pakketten vindt u op BreedbandHelmond.nl.
3 Breedband Helmond biedt op een pakket maandelijks terugkerende voordelen ten opzichte van losse radio en televisie diensten, internetdiensten en/of telefoniediensten. Tenzij anders is aangegeven gelden andere tijdelijke aanbiedingen niet in combinatie met een pakket. U komt niet in aanmerking voor de aanbieding als u in de 6 maanden ervoor al een pakketdienst van Breedband Helmond heeft afgenomen.
5 Als u al abonnee bent van Breedband Helmond en u kiest voor een pakket in plaats van een losse radio en televisie dienst, inter­netdienst en/of telefoniedienst, dan gaat een overeenkomst in met een nieuwe looptijd zoals gesteld in artikel 4.
6 Als u een pakket afneemt en u wenst het pakket tus­sentijds aan te passen (u wilt bijvoorbeeld geen internet meer of een andere snelheid), kunnen voor het aangepaste ­pakket andere tarieven gelden. Als u door de tussentijdse aanpassing van het pakket een losse dienst overhoudt (de overgebleven dienst(en) vormen geen pakketdienst), dan vervallen de aan het pakket verbonden voordelen. Als u het pakket tussentijds aanpast, gaat een overeenkomst in met een nieuwe looptijd. Een tussentijdse aanpassing van het pakket is alleen mogelijk met instemming van Breedband Helmond.

Breedband Helmond B.V.
Schootense Dreef 26
5708 HZ Helmond
T: 0492 200 000
klantenservice@breedbandhelmond.nl

© Copyright 2024 - Breedband Helmond